Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene o doplnení niektorých zákonov znení neskorích predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

príloha 1                         príloha 8 príloha 2                         príloha 9 príloha 3                         príloha 10 príloha 4                         príloha 11 príloha 5                         príloha 12 príloha 6                        ..

Čítať ďalej