Návrh Všeobecne záväzne nariadenia obce Gemerské Teplice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerské Teplice

príloha1                         príloha9 príloha2                         príloha10 príloha3                         príloha11 príloha4                         príloha12 príloha5                         príloha13 príloha6                         príloha14 príloha7                         príloha15 ....

Continue reading