Návrh Všeobecne záväzne nariadenia obce Gemerské Teplice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerské Teplice

príloha1                         príloha9

príloha2                         príloha10

príloha3                         príloha11

príloha4                         príloha12

príloha5                         príloha13

príloha6                         príloha14

príloha7                         príloha15

príloha8 

príloha-kalendár-plán-zberu-TKO