Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2016 – 2023, aktualizácia č. 1 06/2021“

Príloha

Príloha

OZNÁMENIE

Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 5 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon) zaslal OcÚ v Gemerských Tepliciach oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa: Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava (IČO 00328341)  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2016 – 2023), aktualizácia č. 1 06/2021“. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na stránke obce www.gemerske-teplice.sk. Informácie o strategickom dokumente môžu obyvatelia získať na OcÚ v Jelšavskej Teplici, robiť z neho výpisy, odpisy na vlastné náklady urobiť z neho kópie od 30.07.2021 do 14.08.2021 v čase úradných hodín.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené v informačnom systéme procesov EIA/SEA na internetovej adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia. Verejnosť môže podľa § 6 ods. 6 zákona doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa zákona. Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, počas celého procesu posudzovania, v pracovných dňoch, počas úradných hodín. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

vyvesené: 30.07.2021                                                                                         Mgr. Laura Durančíková

zvesené:  …………………                                                                                                    starostka obce