Rozhodnutie
OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Komenského 40
050 01 Revúca

Číslo spisu
OU-RA-OSZP-2020/000176-036
Vybavuje
Revúca
18. 03. 2020
Logo
ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v y d á v a podľa § 29 zákona o posudzovaní, na základe zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“, predloženého navrhovateľom PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, IČO: 36 051 896, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 toto rozhodnutie: Navrhovaná činnosť „Bioplynová stanica Jelšava III“ uvedená v predloženom zámere sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Odôvodnenie
Navrhovateľ PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 20. 01. 2020 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracovala spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica , v januári 2020. Navrhovaná činnosť „Bioplynová stanica Jelšava III“ je zaradená do prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, bodu č. 9 „Infraštruktúra“, položky č. 6 „Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, časť B (zisťovacie konanie) s prahovou hodnotou od 5 000 t/rok. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, tunajší úrad rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2019/001334-002 zo dňa 20. 12. 2019 upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante, t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. Účelom zámeru navrhovanej činnosti je výstavba novej Bioplynovej stanice Jelšava III v lokalite Kejďák v katastrálnom území Jelšava, mimo zastaveného územia obce, na pozemkoch parcely C-KN č. 2339/2 (E-KN č. 1818), č. 2339/7 (E-KN č. 1818), č. 2339/6, č. 3013, č. 3025, č. 3026/2, č. 3027, č. 3029, č. 3063 a č. 3064. Vstupnou surovinou budú výlučne biologicky rozložiteľné odpady (ďalej len „BRO“) z komunálneho odpadu – 20 01 a potravinársky a iný odpad (mimo komunálneho odpadu 20 01), ktoré budú mať charakter nie nebezpečných odpadov (kategória O), zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne: Číslo odpadu- Druh odpadu- Kategória odpadu- 02 01 01- kaly z prania a čistenia - O 02 01 03- odpadové rastlinné pletivá - O 02 01 07- odpady z lesného hospodárstva - O 02 03 01- kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania - O 02 03 03- odpady z extrakcie rozpúšťadlami - O 02 03 04- látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O 02 03 05- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 02 04 01- zemina z čistenia a prania repy - O 02 04 02- uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality - O 02 04 03- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 02 05 01- látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O 02 05 02- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 20 01 08- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O 20 01 25- jedlé oleje a tuky - O 20 02 01- biologicky rozložiteľný odpad - O Celkové množstvo vstupných surovín bude 9 350 t za rok a 25,6 t za deň. Z toho bude BRO z komunálneho odpadu v množstve 3 700 t za rok tlakovo sterilizované v zariadení hygienizácie. Zariadenie hygienizácie bude umiestnené v hale z oceľovej nosnej konštrukcie opláštenej v obvodových stenách a v streche PUR panelmi, v ktorej bude umiestnené technologické zariadenie – Sterilizátor ECODAS 2000 určený na spracovanie a ošetrenie vstupných surovín. Jedná sa o uzavretý plne automatizovaný systém. Hygienizačná jednotka bude s bioplynovou stanicou prepojená tlakovým potrubím, ktorým sa bude výsledný sterilizovaný materiál – ako vstupná surovina pre bioplynovú stanicu - dopravovať priamo do fermentora. Bioplynová stanica bude pozostávať z fermentora, skladovacej nádrže a vstupnej nádrže. Súčasťou stavby bude ďalej strojovňa s kogeneračnou jednotkou BGA 222/350, technologická šachta, potrubné rozvody, stáčacie miesto, spevnené plochy, priestor na uskladnenie a manipuláciu s BRO, trafostanica a vodojem. Plnenie fermentora tekutými surovinami bude zabezpečené čerpadlami zo vstupnej nádrže. Vstupná nádrž bude zakrytá monolitická železobetónová kruhová nádrž. V stropnej doske bude ponechaný otvor pre čerpadlo a revízny otvor. Otvory budú opatrené pozinkovaným poklopom. Dávkovanie tuhých vstupných surovín do fermentora bude zabezpečené závitkovým dávkovačom Vielfrass. Dávkovacie zariadenie bude uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie. Fermentor a skladovacia nádrž bude zakrytá železobetónová monolitická kruhová nádrž, čiastočne zapustená v zemi. Na drevenú konštrukciu bude umiestnená a po obvode utesnená elastická gumotextilná EPDM membrána, tvoriaca vlastný integrovaný plynojem. Drevená konštrukcia rozdeľuje nádrž na dve časti. V spodnej časti bude prebiehať fermentácia vstupných surovín a tvorba bioplynu, ktorý bude uskladňovaný v hornej časti nádrže a bude membránu vydúvať do kupolovitého tvaru. Z integrovaného zberača plynu bude bioplyn vedený potrubím do strojovne s kogeneračnou jednotkou. Bioplyn sa použije ako palivo na pohon kogeneračnej jednotky typ BGA 222/350 s menovitým tepelným príkonom 400 KW, za účelom výroby elektrickej energie a tepla. Skladovacia nádrž na uskladnenie digestátu bude vybavená miešadlami a vyskladňovacím čerpadlom. Sfermentovaný digestát bude použitý ako organické hnojivo. Pre uskladnenie a manipuláciu s BRO je navrhnutý nadzemný železobetónový žľab. Celkový projektovaný elektrický výkon navrhovanej technológie je 330 kW a tepelný výkon je 400 kW. Predložením predmetného zámeru tunajšiemu úradu navrhovateľom dňa 20. 01. 2020 bolo začaté zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2020/000176-002 zo dňa 24. 01. 2020 upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku v znení neskorších predpisov dotknuté obce, dotknuté orgány, povoľujúci orgán, rezortný orgán a všetkých známych účastníkov o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a súčasne podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní doručil dotknutým obciam predmetný zámer v písomnej forme osobne. Tunajší úrad zverejnil predmetný zámer a informáciu pre verejnosť na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia. V zverejnenej informácii súčasne oznámil, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom úrade. V zmysle § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní Obec Gemerské Teplice informovala verejnosť o predmetnom zámere na úradnej tabuli obce od 29. 01. 2020 do 20. 02. 2020, a taktiež na internetovej stránke obce www.gemerske-teplice.sk. Mesto Jelšava informovalo verejnosť o predmetnom zámere na úradnej tabuli mesta od 28. 01. 2020 do 19. 02. 2020. Prostredníctvom Mesta Jelšava bolo doručené tunajšiemu úradu jedno stanovisko od občianskej iniciatívy a jedno stanovisko od fyzickej osoby. Prostredníctvom Obce Gemerské Teplice bolo doručené tunajšiemu úradu jedno stanovisko od občianskej iniciatívy. Navrhovateľ zaslal tunajšiemu úradu listami zo dňa 27. 01. 2020 a 07. 02. 2020 doplňujúce informácie k zámeru o dennej kapacite bioplynovej stanice a o upresnení rozsahu parciel, na ktorých sa navrhuje predmetnú činnosť realizovať. V zákonom stanovených lehotách, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenom znení) tieto subjekty : 1. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/000218-002 zo dňa 04. 02. 2020: Tunajší úrad sa prikláňa k predloženému variantu riešenia Bioplynová stanica Jelšava III, a to z dôvodu, že predmetná činnosť rieši efektívne zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých vzniku je možné predchádzať len vo veľmi obmedzenej miere. Ide o odpady ako reštauračné odpady, zvyšky jedál, olejov a tukov. Navrhované zariadenie predstavuje spôsob ako efektívne zhodnocovať tieto druhy odpadov, ktorých produkcia neustále narastá. V časti IV.1.7 Vstupné suroviny, sú tieto druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne: Číslo odpadu_ Druh odpadu_ Kategória odpadu_ 02 01 01- kaly z prania a čistenia - O 02 01 03- odpadové rastlinné pletivá - O 02 01 07- odpady z lesného hospodárstva - O 02 03 01- kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania - O 02 03 03- odpady z extrakcie rozpúšťadlami - O 02 03 04- látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O 02 03 05- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 02 04 01- zemina z čistenia a prania repy - O 02 04 02- uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality - O 02 04 03- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 02 05 01- látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O 02 05 02- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O 20 01 08- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O 20 01 25- jedlé oleje a tuky - O 20 02 01- biologicky rozložiteľný odpad - O K predloženému zámeru Bioplynová stanica Jelšava III nemáme zásadné pripomienky. Predložený zámer tiež nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018. V zmysle vyššie uvedeného nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v podľa zákona. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. 2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/000222-002 zo dňa 07. 02. 2020: Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad súhlasí s navrhovanou činnosťou navrhovateľa, za dodržania nasledovnej pripomienky: Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu [§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) ]. Tunajší úrad dáva na vedomie, že podľa § 16 ods. 10 vodného zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a. Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. Súčasne upozorňuje navrhovateľa na § 16 ods. 10 vodného zákona, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a vodného zákona. 3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/000219-002 zo dňa 19.02.2020: Lokalita stavby spadá do územia s prvým stupňom ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), t. j. do územia bez osobitnej ochrany a platia preň primerane ustanovenia podľa §§ 3 až 10 zákona. Na lokalite sa nachádza antropogénne zmenená vegetácia s absenciou prírodných, resp. poloprírodných biotopov. V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádzajú dve územia európskeho významu – Alúvium Muráňa SKUEV 2285 a 0285 a chránené územie Tri peniažky SKUEV 0001. Vodný tok Muráň (Alúvium Muráňa) preteká v tesnej blízkosti umiestnenia navrhovanej činnosti. Zámer v kapitole IV. 3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie hodnotí jednotlivé možné vplyvy navrhovanej činnosti o. i. aj na flóru a faunu dotknutého územia, pričom sleduje výrub drevín, zachovanie prietoku v toku Muráň, zmeny v pestrosti vegetácie, krátenie cenných biotopov, prerušenie migračných ciest, vyrušovanie živočíchov kontamináciu biotopov. Vo všetkých sledovaných oblastiach predpokladá prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv navrhovanej činnosti. Vzhľadom na to, že v bezprostrednej blízkosti navrhovanej Bioplynovej stanice Jelšava III sa nachádza územie sústavy NATURA 2000 – Alúvium Muráňa a v zámere nie je rozpracovaný systém ochrany tohto územia v prípade bežnej prevádzky ale najmä v prípade havarijného stavu, orgán ochrany prírody a krajiny žiada v súlade s § 82 ods. 12 zákona: 1. Doplniť predložený zámer o návrh opatrení na zabezpečenie ochrany územia sústavy NATURA 2000 – Alúvium Muráňa, a to ako v prípade bežnej prevádzky tak v prípade vzniknutého havarijného stavu. Podľa § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa osobitných predpisov je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný. Vyjadrenie príslušného orgánu: Požiadavka bude riešená v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/000221-003 zo dňa 18. 02. 2020: Účelom zámeru navrhovanej činnosti je výstavba novej Bioplynovej stanice Jelšava III v lokalite Kejďák v katastrálnom území Jelšava, juhovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 1,5 km od Mesta Jelšava a severozápadným smerom cca 1,5 km od obce Gemerské Teplice. Činnosť sa navrhuje umiestniť vedľa dvoch existujúcich poľnohospodárskych bioplynových staníc, ktoré sú strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia a uvažovaným v súčasnosti zatiaľ nepovoleným veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia – Chov brojlerov. Pre činnosť „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“ bolo vykonané posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní. Realizáciou predmetného zámeru dôjde k vzniku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – Bioplynovej stanice Jelšava III. Územie mesta Jelšava spolu s obcami Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota patrí medzi vymedzenú oblasť riadenia kvality ovzdušia Jelšava – Lubeník pre znečisťujúce látky PM10 a PM2,5. Pre výrobu bioplynu sú v prílohe č. 7 časť II. písm. A. bode 6.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) uvedené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Tunajší úrad po preštudovaní predloženého zámeru zistil, že uskladnenie surovín vo vstupnej nádrži tekutých surovín a v žľabe na uskladnenie BRO nie je v súlade s technickými požiadavkami podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že v bezprostrednej blízkosti navrhovanej bioplynovej stanice Jelšava III sa nachádzajú už dva existujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia – Bioplynová stanica Jelšava I a Bioplynová stanica Jelšava II a v zámere nie sú dostatočne uvedené vplyvy činnosti novej bioplynovej stanice na znečistenie ovzdušia v jej okolí, tunajší úrad žiada uvedenú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní a pre ďalšie konanie o posudzovaní požaduje nasledovné: 1. Doplniť opatrenia na zosúladenie nakladania so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu s požiadavkami podľa prílohy č. 7 časť II. písm. A. bod 6.1.1. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov: Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie. 2. Doplniť spôsob úpravy odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov s katalógovým číslom 20 02 01 pred ich dávkovaním do fermentora. 3. Vypracovanie rozptylovej štúdie, ktorá zhodnotí vplyv všetkých bodových, plošných a líniových zdrojov navrhovanej Bioplynovej stanice Jelšava III, vrátane existujúcich bioplynových staníc Jelšava I a II a uvažovaného veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Chov brojlerov, na úroveň znečistenia v okolí ich umiestnenia. Vyjadrenie príslušného orgánu: Uvedené požiadavky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 5. Mesto Jelšava - stanovisko č. 348/2020 zo dňa 13. 02. 2020: Po preštudovaní podkladov zámeru činnosti, dospelo Mesto Jelšava k názoru, že predložený zámer činnosti nie je dostatočne vypracovaný v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne stanoviť všetky možné riziká, ktoré môžu negatívne pôsobiť na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, preto Vás Mesto Jelšava žiada, aby v rozhodovacom procese boli zohľadnené nasledovné skutočnosti a z toho vyplývajúce požiadavky: 1. Územie mesta Jelšava je Ministerstvom životného prostredia SR zaradené do Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota – dôsledne zhodnotiť dopad prevádzky BPS na kvalitu ovzdušia. 2. Klásť dôraz na ochranu vodného toku rieky Muráň. 3. Objasniť odsek SO 07 Priestor na uskladnenie a manipuláciu s BRO (str. 16 zámeru činnosti), v ktorom sa uvádza, že ho bude tvoriť nadzemný železobetónový žľab a bude slúžiť výhradne na manipuláciu so surovinami a krátkodobé skladovanie. Z obsahu nie je zrejmé, ako budú uskladňované odpady uvádzané v tab. 7 na str. 48 s celkovou ročnou kapacitou 5650 t, či budú v uzavretých nádobách a kontajneroch, aby sa zabránilo šíreniu zápachu z hnilobného procesu – doplniť opatrenia na zamedzenie zápachu ako aj hygienických požiadaviek. 4. Predložiť harmonogram odvozov a rozvozov digestátu – zvyškov kvasenia v predpokladanom množstve 12000 t ročne uvedených v tab. 9 na str. 53, ako aj určenie lokalít, kde sa bude vyvážať, ako často, akým spôsobom budú vykonané všetky opatrenia pri manipulácii a rozvoze, aby sa zamedzilo šíreniu zápachu – požiadavka vývozu na polia v lokalitách, ktoré nie sú v blízkosti sídiel, minimalizovať prejazd techniky cez mesto. 5. V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by mal byť posudzovaný zámer činnosti nielen v rozsahu zisťovacieho konania, ale povinne hodnotený podľa prílohy č. 8 zákona, bodu č. 9, položka č. 8. Keďže negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie by spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia posudzovaného územia a jeho širšieho okolia a taktiež vytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho okolia posudzovaného územia uskutočnením zámeru navrhovateľa a budúcou prevádzkou, Mesto Jelšava je toho názoru, že predložený zámer musí byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie príslušného orgánu: Pripomienky a požiadavky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 6. Doplnenie stanoviska Mesta Jelšava č. 348/2020-2 zo dňa 20. 02. 2020: Mesto Jelšava týmto dopĺňa svoje predchádzajúce stanovisko zo dňa 13. 02. 2020 a zároveň potvrdzuje, že umiestnenie stavby „Bioplynová stanica Jelšava III“ v predloženom zámere činnosti je v súlade s ÚPD mesta Jelšava a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Jelšave číslo 140/2011 zo dňa 03. 08. 2011, na základe ktorého vydalo Mesto Jelšava všeobecné záväzné nariadenie, ktorým vyhlásilo zmeny a doplnky č. 3 záväzných častí ÚPN mesta Jelšava, lokalita pri VVO. 7. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie - stanovisko č. OU-RS-PLO1-2020/005247-003 zo dňa 12. 02. 2020: I. Z predloženej dokumentácie zámeru činnosti vypracovanej spol. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (IČO 36738379) bod II.5 zo strany 8 a bod IV.1.1 Záber pôdy vyplýva, že navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v k. ú. Jelšava, na parcelách p. č. CKN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013,3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN 1818, umiestnených mimo zastavaného územia obce. Podľa zistenia nášho úradu z údajov ISKN ÚGKK SR a identifikácie parciel, parcely p. č. CKN 2339/2, druh pozemku orná pôda a p. č. CKN 2339/7, druh pozemku trvalý trávny porast evidované na katastrálnej mape nemajú v katastri nehnuteľností založený list vlastníctva a v právnom stave sa jedná o parcelu p. č. EKN 1818. Parcela p. č. EKN 1818 je vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava- Petržalka. Parcela p. č. CKN 2339/6 je evidovaná v katastri nehnuteľností ako druh pozemku vodná plocha a list vlastníctva k danej nehnuteľností tiež nie je založený. V právnom stave sa jedná o parcelu EKN 1818. Parcely p. č. CKN 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064 - jedná sa o parcely nového stavu (tzv. parcely RNS) - zapísané do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. (ďalej len zákon o pozemkových úpravách) o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Jelšava) pod č. OU-RS-PLO-2019/000570-114 zo dňa 25.10.2019 zapísaného do katastra nehnuteľností pod č. JPÚ-Z-1702/2019-358/19. Parcela p. č. CKN 3013- pôvodné p. č. CKN 2339/1 ( EKN 1821), p. č. CKN 3027 pôvodné p. č. CKN 2338 ( časť EKN 1785 a časť EKN 1784), parcela p. č. CKN 3026/2 pôvodné p. č. CKN 2338 (EKN 2582). Parcely p. č. CKN 3013, 3026/2 a 3027 sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda a sú vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava- Petržalka. Parcely p. č. CKN 3025 a p. č. CKN 3029 obidve vedené v katastri nehnuteľností ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, kód spôsobu využitia - inžinierska stavba – cesta a sú vo výlučnom vlastníctve právnickej osoby Mesta Jelšava, 049 01 Jelšava. Parcely p. č. CKN 3063, zastavaná plocha a nádvorie a p. č. 3064, zastavaná plocha a nádvorie (vodojem) - vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava - Petržalka. II. V zmysle zákona č.220/2004 Z. z., v z. n. p., (ďalej len „zákon o ochrane“) navrhovaná činnosť by sa mala realizovať na poľnohospodárskych pozemkoch, pričom na p . č. CKN 2339/2 bolo vydané bývalým Obvodným pozemkovým úradom v zmysle § 17 zákona o ochrane rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod č. 2011/00051-1 pre účely Bioplynovej stanice I, ktorej výstavba bola už zrealizovaná v súlade zo ZaD č.3 ÚPN Jelšava v k. ú Jelšava - lokalita VVO – Kejďák. III. Zámer činnosti predpokladá aj ďalšie použitie doteraz nepoužitej poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Jelšava a to p. č. CKN 3013, 3026/2 a 3027 z dôvodu predpokladaného zámeru výstavby Bioplynovej stanice Jelšava III. Pričom parcela p. č. CKN 3013 s kódom BPEJ ( bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) 0511005 je zaradená medzi najlepšie poľnohospodárske pôdy v danom katastrálnom území. V zmysle § 12 ods. 1 pís. a) zákona je orgán ochrany PP povinný zabezpečiť ochranu najlepšej poľnohospodárskej pôdy v danom území uvedenú v osobitnom predpise ( príloha č.2 nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z., vz.n.p., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie a neoprávnený záber poľ. pôdy). Podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona je investor , resp. ten kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce zo zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd podľa písm. a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu. IV. Požadujeme rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy a žiadame aby nová výstavba bola v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Jelšava. V. Zároveň si dovoľujeme vyjadriť názor, aby sa zámer činnosti posudzoval podľa zákona. Vyjadrenie príslušného orgánu: Na základe doplňujúceho stanoviska Mesta Jelšava uvedeného v bode 6. je umiestnenie stavby „Bioplynová stanica Jelšava III“ v predloženom zámere činnosti v súlade s ÚPD mesta Jelšava a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Jelšave číslo 140/2011 zo dňa 03. 08. 2011, na základe ktorého vydalo Mesto Jelšava všeobecné záväzné nariadenie, ktorým vyhlásilo zmeny a doplnky č. 3 záväzných častí ÚPN mesta Jelšava, lokalita pri VVO. Pripomienky a požiadavky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 8. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia -stanovisko č. 06506/2020/ODDUPZP-3 05208/2020 zo dňa 11. 02. 2020: Žiadame preveriť súlad navrhovanej činnosti s ÚPN mesta Jelšava, keďže predpokladáme záber najkvalitnejších pôd k.ú. Jelšava, ktorých výmera má byť v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení stabilizovaná. V zámere sa v časti II. 3 uvádza, že prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) bude použiteľná ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo. Zo zámeru však nie je jednoznačne jasné, ako navrhovateľ bude s digestátom nakladať, v rámci výstupov je len uvedený odpad v zmysle katalógu odpadov zaradený ako 19 06 06 zvyšky kvasenia, bez bližšieho popisu nakladania s ním. Požadujeme zaoberať sa uvedenými pripomienkami. Vyjadrenie príslušného orgánu: Na základe doplňujúceho stanoviska Mesta Jelšava uvedeného v bode 6. je umiestnenie stavby „Bioplynová stanica Jelšava III“ v predloženom zámere činnosti v súlade s ÚPD mesta Jelšava a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Jelšave číslo 140/2011 zo dňa 03. 08. 2011, na základe ktorého vydalo Mesto Jelšava všeobecné záväzné nariadenie, ktorým vyhlásilo zmeny a doplnky č. 3 záväzných častí ÚPN mesta Jelšava, lokalita pri VVO. Pripomienka týkajúca sa spôsobu nakladania s digestátom bude riešená v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej - stanovisko č. ORHZ-RA2-2020/000071-004 zo dňa 11. 02. 2020: Uvedená stavba podľa § 27 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska vykonávania štátneho požiarneho dozoru nepatrí do pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru ale Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica. 10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - stanovisko č. KRHZ-BB-2020/000029-003 zo dňa 14. 02. 2020: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní „Bioplynová stanica Jelšava III.“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. 11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote - stanovisko č. A/2020/00185 zo dňa 12. 02. 2020: Žiadosti žiadateľa Okresného úradu Revúca, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, zo dňa 24. 01. 2020 sa vyhovuje a s predloženým zámerom činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III“, na parcelách č. C-KN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN 1818, navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, IČO: 36 051 896 zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 sa súhlasí. K predloženému zámeru činnosti nemáme pripomienky. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. 12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát - stanovisko OU-BB-OOP6-2020/008093-002 zo dňa 07. 02. 2020: Zámerom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka bioplynovej stanice so vstupnými surovinami hlavne z komunálneho odpadu, ktorý bude využívaný na výrobu bioplynu, výstupom bude elektrická energia a teplo. Stavba je navrhnutá mimo zastavaného územia mesta Jelšava na ploche približne 1 100 m2. V blízkosti záujmového územia je rieka Muráň a potok Múrok. Navrhovaná činnosť je na pozemkoch investora v areály existujúceho komplexu bioplynových staníc. Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 5. skupiny kvality a podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Nariadenie vlády SR o odvodoch“) patrí navrhovaná poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0511005 k najkvalitnejšej v k. ú. Jelšava. Na základe uvedeného umiestnenie predmetnej stavby nespĺňa podmienky ochrany poľnohospodárskej pôdy. V ďalšom konaní požadujeme v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. K uvedenému zámeru nemáme ďalšie pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona. Vyjadrenie príslušného orgánu: Požiadavka bude predmetom riešenia v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 13. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia - stanovisko OU-RA-OKR-2020/000270-2 zo dňa 05. 02. 2020: Po preštudovaní zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“, Okresný úrad Revúca, odbor KR dospel k záveru, že na uvedenú stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany. Z hľadiska krízového riadenia netrváme na tom, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okresný úrad Revúca s navrhovaným zámerom k navrhovanej činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III“ súhlasí bez pripomienok. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. 14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota - stanovisko č. 2020/130/002 zo dňa 06. 02. 2020: 1. Vo veci zisťovacieho konania podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 24/2006 Z. z.“) Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, ako schvaľovací orgán pripomienkuje a žiada o doplnenie zámeru „Bioplynovej stanice Jelšava III“. V zámere žiadame: • doplniť príslušnú legislatívu na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi: zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, • správne vymedziť a definovať pojmy, vrátane kategorizácie vedľajších živočíšnych produktov ako vstupných surovín v zmysle doplnenej platnej legislatívy, • doplniť informácie akým spôsobom sa budú vedľajšie živočíšne produkty – ako vstupné suroviny prepravovať, skladovať a akým spôsobom bude realizované čistenie a dezinfekcia nádob, v ktorých budú vedľajšie živočíšne produkty prepravované, • doplniť v procese spracovania, použité spracovateľské metódy s uvedením času zdržania a teplôt, ktoré budú v týchto postupoch použité pri transformačnom procese, • doplniť význam u použitých skratiek v zámere činnosti. 2. Navrhovaná činnosť transformácia vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) na bioplyn a rezíduá transformácie (digestát), by nemala byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa musí vyžiadať záväzný posudok od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota, v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb na výrobu, ďalšie spracovanie a neškodné odstránenie VŽP. Prevádzkareň bioplynová stanica a jej činnosť – transformácia vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn a rezíduá digescie podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 podliehajú schvaľovaniu. Vyjadrenie príslušného orgánu: Pripomienky a požiadavky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 15. Dotknutá verejnosť - občianska iniciatíva obyvateľov mesta Jelšava, zastúpená splnomocnencom Ing. Gabrielou Poperníkovou, Pri Štadióne 223, 049 16 Jelšava - stanovisko zo dňa 09. 02. 2020: Dolupodpísaní obyvatelia mesta Jelšava podávame písomné stanovisko k zverejnenému zámeru vybudovať a prevádzkovať bioplynovú stanicu Jelšava III, nakoľko sa odôvodnene obávame zníženia komfortu bývania. Už zabehnutá prevádzka bioplynovej stanice (BS) Jelšava I a II zaťažuje obyvateľov mesta tým, že v čase zlých poveternostných podmienok do mesta prúdi zápach zo zdroja bioplynovej stanice Jelšava I a II, ako aj znečisťujúce látky. V čase naskladňovania prevádzkovateľ suroviny dopravuje po miestnych komunikáciách, čím sa zvyšuje prašnosť. Komunikácie sú často znečisťované zeminou a vznikajú tvrdé prekážky na cestnej komunikácii. Pri vývoze kalov na okolité polia miestne komunikácie sú znečistené unikajúcimi kalmi z dopravných prostriedkov, biologický odpad sa rozteká po komunikáciách a zapácha. Dopravou surovín a vývozom odpadu zároveň dochádza pri miestnych komunikáciách k zvýšenej hlučnosti. Táto činnosť je vykonávaná nadrozmernými mechanizmami, často aj v nočných hodinách (hlavne v lete), kedy je táto skutočnosť ešte umocňovaná v čase nočného kľudu. Týka sa to hlavne úsekov, kde tieto mechanizmy prechádzajú cez nerovnosti ( napr. železničné priecestie) a zákruty – škrípanie bŕzd, otáčky motora... Na základe týchto skúseností s už zabehnutou prevádzkou vyjadrujeme nesúhlasné stanovisko s predloženým zámerom. Vyjadrenie príslušného orgánu: Pripomienky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 16. Dotknutá verejnosť – Ing. Pavol Zapletal, 9. mája 324/45, 049 16 Jelšava - stanovisko zo dňa 08. 02. 2020 označené ako podnet: Dolu podpísaný podávam podnet a to tým, že v Zámere činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie so zámerom vybudovaním a prevádzkou bioplynovej stanice Jelšava III. v stati III. 4.1 nie je zohľadnené PM10 a sekundárna prašnosť vznikajúca pri automobilovej doprave najmä pri navážaní surovín do existujúcich BPS a do plánovanej BPS – BRO sa navýši len 8 x je zavádzajúce. Prevádzka bioplynovej stanice (BPS) Jelšava I a II zaťažuje obyvateľov mesta, že v čase zlých poveternostných podmienok do mesta prúdi zápach, zo zdroja bioplynovej stanice Jelšava I a II. V čase naskladňovania surovín prevádzkovateľ suroviny dopravuje po miestnych komunikáciách, čím sa zvyšuje sekundárna prašnosť, komunikácie sú znečistené zeminou a vznikajú tvrdé prekážky na cestnej komunikácii. Pri vývoze kalov na polia miestne komunikácie sú znečistené unikajúcimi kalmi z dopravných prostriedkov, biologický odpad sa rozteká po komunikáciách a zapácha. Dopravou a vývozom surovín dochádza pri miestnych komunikáciách k zvýšenej hlučnosti. Od sprevádzkovania bioplynovej stanice Jelšava III – Biologicky rozložiteľných odpadov sa zníži komfort bývania v blízkosti komunikáciách po ktorých sa dovážajú suroviny do BRO, zápach od kalov v meste Jelšava. Pri príjme vstupnej suroviny (biologicky rozložiteľných odpadov) nie je vylúčené riziko že môže dôjsť k produkcii jedovatých plynov, prípadne aj k explózii. Odpady spracovávané v týchto zariadeniach často obsahujú látky jedovaté pre mikroorganizmy využívané vo fermentore, ktoré obsahujú väčšie množstvo organicky viazaného dusíka a síry, preto dochádza pri ich spracovaní anaeróbnymi organizmami k zvýšenej produkcii zapáchajúceho amoniaku a sulfánu. Ako dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté. Vyjadrenie príslušného orgánu: Pripomienky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 17. Dotknutá verejnosť- občianska iniciatíva obyvateľov obce Gemerské Teplice, zastúpená splnomocnencom - Pavol Konýček, Gemerské Teplice - Jelšavská Teplica č. 74, 049 16 Jelšava - stanovisko zo dňa 19. 02. 2020: K „ Zámeru činnosti Bioplynová stanica Jelšava III“ str. 7, II. 2 Účel Z odseku vyberáme vetu: „Prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) použiteľný ako ekologické nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo.“ O tejto skutočnosti sa obyvatelia obce už presvedčili pri prevádzke existujúcich 2 bioplynových staníc. Prečo? Pre ten neznesiteľný zápach amoniaku z priľahlých polí medzi Gemerskými Teplicami a Jelšavou. Citlivejším ľuďom je zle od žalúdka, poniektorých bolí hlava a čo je najdôležitejšie práve v lete, že sa pred tým zápachom nemáme kde ukryť. A to je najväčší problém, ktorý sa týka nás, obyvateľov Gemerských Teplíc. str.7, II. 4 Charakter navrhovanej činnosti z odseku vyberáme vetu: „Celková projektová spracovacia kapacita zariadenia je odhadovaná na 9 350 t spracovaných materiálov ročne.“ Nevieme, aká je kapacita už existujúcich 2 BPS. Nemyslíme si však, že spracovávaním ďalších odhadovaných 9 350 t bioodpadov bude situácia lepšia. str. 11, II.8.2. Bioplynová stanica Z odseku vyberáme 5-tu vetu : „Výstupom bude elektrická energia, ktorá bude predávaná do rozvodnej siete a teplo, ktoré bude použité pre potreby poľnohospodárskej farmy a prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) použiteľný ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo.“ Svojim zápachom. str. 21, II.9 Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite „Jednou z kľúčových činností odpadového hospodárstva je efektívne zhodnocovanie odpadov, ktoré sú produkované rastúcou populáciou. Jedným z druhov odpadov, ktorého vzniku je možné predchádzať len vo veľmi obmedzenej miere, sú tzv. BRO (Biologicky Rozložiteľné odpady). Ide o odpady, ako napr. reštauračné odpady, zvyšky jedál, olejov a tukov. Navrhované zariadenie predstavuje spôsob, ako efektívne zhodnocovať tieto druhy odpadov, ktorých produkcia stále narastá.“ Nemyslíme si , že by v tejto lokalite populácia rástla. To znamená, že uvedené zariadenie nemusí byť až tak potrebné, nakoľko produkcia reštauračných odpadov, zvyškov jedál a pod. určite taktiež nerastie. str. 21, II.10 Celkové náklady „Celkové investičné náklady projektu v súčasnosti nie sú známe, vyčíslené budú v procese povoľovania stavby podľa stavebného zákona.“ Nás, obyvateľov obce, veľmi málo zaujímajú celkové IN. Zaujímavá je skôr tá skutočnosť, že v tomto materiáli je opomenutá finančná stránka celého projektu a samozrejme zisk z neho plynúci. Ten je obyčajne oveľa rozhodujúcejším faktorom, ako celá environmentálna záležitosť. str. 27, III.1.4 Klimatické pomery Veternosť „Prevládajúcim smerom vetrov je severozápadný, v smere údolia rieky Muráň...“ Je evidentné, že tento „Zámer...“ nemôžeme podporiť aj z dôvodu smeru prevládajúcich vetrov. str. 35, III.1.10 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka „V súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 – 20%“. Tak toto sme nepotrebovali vedieť, nakoľko keď nám tento materiál sám konštatuje, že vďaka takýmto zápachom z polí sa nám zhoršuje zdravie, prípadne skracuje dĺžka života o 1/5, tak pekne ďakujeme a BPS si neprosíme. str. 35, III.1.11 Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov posudzovanej lokality „Napriek zvýšeniu efektivity poľnohospodárskej výroby, zmene technológií, presmerovaniu dopravy a zlepšeniu technickej štruktúry dopravných prostriedkov (trojcestné katalyzátory), je i naďalej jedným z najvýraznejších environmentálnych problémov riešeného územia kvalita ovzdušia. Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou a jej rozvojom.“ Vyjadrujeme neskutočný súhlas s uvedenou citáciou. Emisie pachových látok z priľahlých polí vytvárajú také imisné podmienky, ktoré svojimi koncentráciami neskutočne obťažujú obyvateľstvo obce. str. 39, III.3.3 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo „Poľnohospodárska výroba je v okolí mesta Jelšava realizovaná najmä spoločnosťami PM, s.r.o. a BASTAV, s.r.o.“ Je dobré, že „Zámer...“ poukázal na tie spoločnosti, ktoré nám tento zápach vytvárajú. PRIMA Revúca, s.r.o. teda bude do trojky a zápach sa nám znásobí. Opäť ďakujeme, neprosíme o túto radosť. str. 45, III.4.8. Zdravotný stav obyvateľstva „V súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 – 20 %. Zdravotný stav obyvateľstva v okrese Revúca zaostáva za priemerom SR.“ Vyjadrujeme súhlas s uvedenou citáciou. A sme presvedčení, že BPS III nezlepší náš zdravotný stav. str. 48, IV.1.7 Vstupné suroviny Odhadovaná kapacita je 9350 t spracovaných materiálov ročne. Nevieme nič o tom, ako sa dospelo k takémuto číslu, nakoľko je to enormné množstvo. V každom prípade by nás však zaujímalo, čo je tých 5650 t potravinárskeho a iného odpadu. Smrdí nám to totiž odpadom patriacim skôr do kafilérie. A to tu určite v blízkosti nechceme. Nedobrú skúsenosť majú obyvatelia z obce Mojš pri Žiline, ktorí so zápachom bojujú už 10–ky rokov. str. 51, IV.2.1.2 Emisie počas prevádzky ods. 2: „Stacionárny bodový zdroj znečistenia bude predstavovať kogeneračná jednotka. S celkovým menovitým tepelným príkonom 400 kW, bude toto zariadenie predstavovať stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Medzi hlavné znečisťujúce látky, ktoré budú vypúšťané do ovzdušia, patria TZL, NOx, SO2, TOC a CO2.“ Nemyslíme si, že potrebujeme takýto stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Stačí nám mesto Jelšava v zimnom období, keď sa tam kúri, čím sa dá. str. 53, IV.2.3.2 Odpady vznikajúce počas prevádzky „Tab. 9 – Predpokladané druhy odpadov v etape prevádzky navrhovaného zariadenia Kat. číslo - Kat. odpadu - Názov odpadu - Predpoklad. vznikn. množstvo 09 06 06 - O - zvyšky kvasenia - 12 000 t“ Týmto číslam akosi nerozumieme. Vstupné suroviny činia 9 350 t, ale odpady z nich už tvoria 12 000t? str. 56 – 57, IV.3.1 Vplyvy na prírodné prostredie „Tab. 10 – Komplexné posúdenie významovosti vplyvov na životné prostredie Prvok- Vplyv- Hodnotenie Ovzdušie Možnosť emisie znečisťujúcich pachových látok -1“ Nevieme, ktorí odborníci toto hodnotenie vypracovali. Náš názor je však taký, že tento región by mal náležať minimálne – 4 – významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami. str. 59, IV.3.1.4 Vplyvy na ovzdušie • počas prevádzky „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu nového stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v predmetnom území. Jedná sa o motor kogeneračnej jednotky. Predpokladané druhy emisií, ktoré budú produkované jeho činnosťou sú TZL, TOC, CO2, NOx, a SO2.“ Uvedené vplyvy na ovzdušie podporujú naše konštatovanie k časti IV.3.1Vplyvy na prírodné prostredie. str. 60, IV.3.4. Vplyv na obyvateľstvo „Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo.“ Emisie pachových látok z priľahlých polí nesmú vytvárať také imisné podmienky, ktoré by mohli svojimi koncentráciami obťažovať nás obyvateľov obce. Máme však nedobré skúsenosti so zaorávaním digestátu (hnojovice, či biokalu). Máme veriť, že svitá na lepšie časy? str. 61, IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia. „Tab. 11 – Prehľad najvýznamnejších vplyvov navrhovanej činnosti Vplyv počas prevádzky potenciál vzniku zápachu - priamy - kumulatívny - dlhodobý“ Aj táto tabuľka jednoznačne preukazuje na negatívne dopady zápachu na nás obyvateľov obce. str. 64, IV.10..2 Opatrenia počas prevádzky Naše vyjadrenie: Ani v jednom z uvedených 8. bodov nie sú jednoznačne uvedené skutočnosti, ako napr. : pri použití digestátu na poľnohospodárskej pôde nesmie dôjsť k priamemu vniknutiu či ku spláchnutiu hnojiva do povrchových vôd a na susedné pozemky. Pri aplikácii fugátu na povrch ornej pôdy je potrebné zapracovať hnojivo do pôdy do 24 hodín, aby sa zabránilo úniku amoniaku. U tuhých digestátov je zapracovanie do pôdy nutné do 48 hodín. Amónny dusík obsiahnutý v digestátu ľahko podlieha stratám do ovzdušia; týmto stratám možno predísť priamym zapravením do pôdneho profilu, obmedzením aplikácie digestátu rozstrekom a jeho aplikáciou pri nižších teplotách ( napr. ráno a večer). Tri bioplynové stanice budú produkovať také množstvo hnojovice, že sa jej prevádzkovateľ bude musieť urýchlene zbavovať. Kto bude kontrolovať dodržiavanie uvedených opatrení? Bude môcť ich porušovanie viesť k zákazu prevádzky činnosti týchto BPS? Alebo sa zaplatí pokuta a život ide ďalej? Z uvedených dôvodov je obyvateľstvo obce Gemerské Teplice proti zámeru budovať BPS III. Je nám jasné, že sa nám to môže vrátiť. Avšak v tomto budovateľskom úsilí by ste nemali zabúdať na človeka. Odporúčame uvedený „Zámer...“ dopracovať o emisnú štúdiu ( zabezpečenie vhodných rozptylových podmienok pre polia uvažovaného územia hlavne s ohľadom na najbližšiu obytnú zónu pri možnosti prípadného úniku CH4, H2S, pachových látok) z fugátu a tuhých digestátov. Petícia voči „Zámeru činnosti Bioplynová stanica Jelšava III“, ktorá je súčasťou vyššie uvedeného stanoviska občianskej iniciatívy: My, dolu podpísaní občania Gemerské Teplice, žiadame o zastavenie realizácie „Zámeru činnosti BPS Jelšava III“, nakoľko emisie pachových látok už stávajúcich dvoch BPS, z priľahlých polí obce vytvárajú také imisné podmienky, ktoré svojimi koncentráciami neskutočne obťažujú obyvateľstvo obce. V prípade nepozastavenia jej realizácie však bezpodmienečne požadujeme dodržiavanie zásady aplikácie hnojovice (fugátu, tuhého digestátu a pod.) v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, t.j. min. 3 km od obytnej zóny častí obce Jelšavská Teplica a Gemerský Milhosť. Vyjadrenie príslušného orgánu: Pripomienky a požiadavky budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 18. Obec Gemerské Teplice - stanovisko č. 10/002/2020 zo dňa 20. 02. 2020: Obec Gemerské Teplice je toho názoru, že predložený zámer má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad stanovisko Obce Gemerské Teplice berie na vedomie. 19. Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava - vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“ zo dňa 25. 01. 2020: K predstavenému zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“ predkladáme nasledovné stranovisko: 1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“ Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení osobitných zákonov: a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy. b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy. c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy. d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441). h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia. j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z. z. n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom. o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva. p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia. q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne. Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z. z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až p) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska. V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA. 2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.“ Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami: r) Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia. s) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu. t) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. u) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. v) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. w) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy. x) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. y) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou. Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať. z) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí. Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia. 3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z. z. (Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“. Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení: aa. Navrhovateľ vysadí v obci Jelšava 17ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny. bb. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. cc. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru: i. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody v. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi dd. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru. Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku. 4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“ Podľa čl 4 ods.1 písm. b bod ii. zákona č.43/2006 Z. z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“ Podľa §24 ods.1 písm. i zákona EIA č.24/2006 Z. z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm. i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup. Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť. 5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z. z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z. z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta. Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä: a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzultácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. • Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Vyjadrenie príslušného orgánu: Tunajší úrad berie uvedené stanovisko na vedomie. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania tunajší rozhodol, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Opodstatnené požiadavky a pripomienky zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tunajší úrad oznámil podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-RA-OSZP-2020/000176-029 zo dňa 24. 02. 2019 účastníkom konania, že v rámci zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia a že majú možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu ich zisťovania a prípadne podať návrh na ich doplnenie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia. Tunajší úrad požiadal listom č. OU-RA-OSZP-2020/000176-031 zo dňa 28. 02. 2020 v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III“ a to o 30 dní z dôvodu, že v prebiehajúcom predmetnom zisťovacom konaní nebolo možné rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, nakoľko účastníkom konania bola daná možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku a niektorí účastníci konania upovedomenie o podklade rozhodnutia do podania žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia neprevzali. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a pre ďalší postup v konaní bolo potrebné počkať na uplynutie lehoty pre doručenie vyjadrenia všetkých účastníkov konania, ktorí ešte mohli po doručení upovedomenia o podklade rozhodnutia navrhnúť jeho doplnenie, prípadne sa k nemu vyjadriť. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP3-2020/011311-002 zo dňa 02. 03. 2020 na základe uvedených dôvodov predĺžil tunajšiemu úradu lehotu na vydanie rozhodnutia o 30 dní. O predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia tunajší úrad upovedomil účastníkov konania listom č. OU-RA-OSZP-2020/000176-034 zo dňa 03. 03. 2020. Dňa 01. 03. 2020 a 02. 03. 2020 bolo tunajšiemu úradu elektronickou poštou (e-mailom) doručené podanie Združenia domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava (ďalej len „Združenie domových samospráv“): -V predmetnej veci Vás žiadame o doručenie podkladov rozhodnutia, ktoré ste ex oficio zabezpečili (zápisnica z ústneho pojednávania, žiadosť, vyjadrenia). Uvedené informácie a podklady Vás prosíme doručiť elektronicky v odpovedi na tento mail a súčasne do elektronickej schránky nášho združenia. Túto žiadosť je nutné vnímať súčasne ako žiadosť o kópiu spisu podľa § 23 ods. 1 a ods. 4 Správneho poriadku a súčasne aj ako infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a je potrebné ho vybaviť ako v predmetnom správnom konaní a tak isto aj sprístupniť požadovanú informáciu a to požadovaným spôsobom. Uvedenými spôsobmi sa snažíme zabezpečiť realizáciu práva na informácie o životné prostredie v zmysle čl. 4 Aarhuského dohovoru tak, aby sme následným kvalifikovaným vyjadrením vedeli ovplyvniť výsledok konania a výsledného projektu v zmysle čl. 6 ods. 4 Aarhuského dohovoru. Zároveň žiadame, aby ste uvedené podklady zverejnili na enviroportále podľa § 24 ods. 1 písm. i) zákona EIA č. 24/2006 Z. z. a žiadosť o podklady ako aj o informácie riešili odkazom na uvedenú webovú stránku. Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť. Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä: a. doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b. informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c. vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami a podkladmi rozhodnutia, d. doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e. obsah a rozsah poprojektovej analýzy. Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. Povinnosť zvolať konzultácie vyplýva nielen zo znenia §63 zákona EIA ako osobitného právneho predpisu (nahrádza všeobecnú úpravu správnym poriadkom vo vzťahu k §23 a §33); túto povinnosť má úrad aj vzhľadom na povinnosť iniciovať zmier medzi účastníkmi pri súčasnom dbaní na procesnú hospodárnosť podľa §3 ods.4 Správneho poriadku. Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzultácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať. - Vyjadrenie k podkladom podľa §33 ods.2 Správneho poriadku: Okrem ZDS požadovalo ďalšie posudzovanie aj mesto Jelšava, obec Gemerské Teplice, občianska iniciatíva obyvateľov mesta Jelšava, občianska iniciatíva obyvateľov Gemerských Teplíc; obe občianske iniciatívy sa k zámeru vyjadrovali značne negatívne a nesúhlasne. Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby v súlade s § 29 ods. 3 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. úrad rozhodol o ďalšom posudzovaní, pričom v následnom rozsahu hodnotenia uloží navrhovateľovi podrobne vyhodnotiť všetky pripomienky doručené k predmetnému zámeru. Vyjadrenie príslušného orgánu k podaniu Združenia domových samospráv vo veci žiadosti o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie: Odkaz na zverejnenú informáciu o podkladoch pre vydanie rozhodnutia tunajší úrad oznámil Združeniu domových samospráv v rámci upovedomenia účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia a aj listom č. OU-RA-OSZP-2020/000432-002 zo dňa 03.03.2020 podľa § 7 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tunajší úrad v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko usúdil, že to nevyžaduje povaha veci a príslušný orgán mal dostatok informácií z prebiehajúceho procesu posudzovania. Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Počas zisťovacieho konania bolo tunajšiemu úradu doručených celkom 19 stanovísk dotknutých orgánov, dotknutej verejnosti, dotknutých obcí, ako aj povoľujúceho orgánu. Dotknuté orgány – Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Obec Gemerské Teplice (dotknutá obec), Mesto Jelšava (ako dotknutá obec a zároveň aj povoľujúci orgán) a Združenie domových samospráv požadovali vo svojich stanoviskách posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. V troch doručených stanoviskách dotknutá verejnosť vyjadrila nesúhlas s realizáciou predmetnej činnosti. Tunajší úrad pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní prihliadal na stanoviská predložené k zámeru navrhovanej činnosti, a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní. Dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti sú predovšetkým skutočnosti, na ktoré poukázala vo svojich stanoviskách dotknutá verejnosť a dotknutá obec, a to možné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia, zdravie obyvateľov a na kvalitu života obyvateľov v danej lokalite, pričom ich uvádzané pripomienky a požiadavky nie je možné preskúmať a posúdiť v štádiu zisťovacieho konania. Tunajší úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní a na základe všetkých doručených stanovísk dospel k záveru, že navrhovanú činnosť je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavky a pripomienky uvedené v doručených stanoviskách budú podrobnejšie prerokované a určené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a časovom harmonograme podľa § 30 zákona o posudzovaní. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní dotknutá obec – Mesto Jelšava a Obec Gemerské Teplice o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona o posudzovaní, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Doplňujúca informácia k rozdeľovníku: 1.Okresnému úradu Revúca sa rozhodnutie doručuje týmto odborom: -odbor starostlivosti o životné prostredie -odbor krízového riadenia 2. Okresnému úradu Rimavská Sobota sa rozhodnutie doručuje týmto odborom: - pozemkový a lesný odbor 3.Okresnému úradu Banská Bystrica sa rozhodnutie doručuje týmto odborom: - odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru
Doručuje sa
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
Obec Gemerské Teplice
Gemerské Teplice 46
049 16 Gemerské Teplice
Slovenská republika
Mesto Jelšava
Námestie republiky 499
049 16 Jelšava
Slovenská republika
Gabriela Poperníková
Pri štadióne 223 1
049 16 Jelšava
Slovenská republika
Pavol Zapletal
9.mája 324 45
049 16 Jelšava
Slovenská republika
Pavol Konýček
Jelšavská Teplica 74
049 16 Jelšavská Teplica
Slovenská republika
Okresný úrad Revúca
Komenského 40
050 01 Revúca
Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota
Námestie M. Tompu 2
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 5943 1
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Trieda SNP
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
812 35 Bratislava
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota
Sama Tomášika 1800 14
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
Kirejevská 22
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika