Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu obstarávateľa Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.“

Príloha

Príloha