ČISTENIE MURÁNKY 2018

Spoločne za čistú Muránku

20. a 21. apríla 2018 organizuje Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera, Mikroregión Domica a ďalšie organizácie čistenie rieky Muráň a jej prítokov. Napriek tomu, že niektoré úseky rieky bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu, nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.

S iniciatívou vyčistiť Muránku prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na jej dolnom toku. Uchvátila ich a hneď na druhý deň ju aj splavili. „Bol to najkrajší splav rieky v tejto sezóne,“ vyznal sa vtedy jeden z nich. „Len toho odpadu keby nebolo,“ dodal. Chceli sa rieke za zážitok poďakovať, preto sa ponúkli starostovi obce Meliata a spoločne s dobrovoľníkmi z celej Muránskej doliny na konci septembra minulého roku vyčistili úsek medzi Licincami a Meliatou. „Už vtedy sme si uvedomovali, že toto nestačí. Voda prinesie ďalší odpad z obcí na hornom toku,“ vraví účastník jesennej akcie.

20. a 21. apríla prídu vodáci zo západného Slovenska opäť a zavolali aj svojich košických priateľov, prídu aj rybári z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu z Jelšavy a Revúcej, dobrovoľníci z občianskeho združenia Živá planina, zapoja sa obce, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras. Aby sa to celé zvládlo, bude potrebná každá ruka.

Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť. Nech sú nám potom odmenou chvíle oddychu pri našej rieke.

Ján Šmídt, Živá planina, o.z.

Organizátori:

 • Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
 • Mikroregión Domica
 • Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Jelšava
 • Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Revúca
 • Živá planina, občianske združenie, Ratkovské Bystré
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia Slanej
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca a Správa Národného parku Slovenský kras, Brzotín

Sponzori:

 • DOMITRI, spol. s r.o. Gemerská Hôrka, http://www.domitri.sk/
 • Fúra s.r.o. Rozhanovce, http://www.fura.sk
 • Poľovnícke združenie Meliata
 • Brantner Gemer s.r.o.

 

Zaujímavosti
O rieke Muráň Muráň je rieka v juhovýchodnej časti stredného Slovenska, preteká územím okresov Revúca a Rožňava. Je to pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 386,1 km². Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 50%. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Muráň_(rieka)
Územie európskeho významu Alúvium Muráňa Rieka Muráň a jej prítoky Lehotský potok a Zdychavka sú spolu s priľahlými pozemkami súčasťou chráneného Územia európskeho významu Alúvium Muráňa. Rieka je teda súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany v Alúviu Muráňa patria mihuľa potiská, hlaváč bieloplutvý, mrena karpatská, vážka jednoškvrnná, modráčik krvavcový. Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0285
Muránka v minulosti Takto opisuje v roku 1853 riečku Muránka a celé jej povodie Gustáv Reuss – rodák z Revúcej a významný slovenský botanik, lekár, národopisec, historik, etnograf a spisovateľ vo svojej knihe Opis městečka Velká Řevúca zvaného Iní a IIhý díl: „Údolí kterým proteká, nasledující tvářnost projevuje: okolí Muráňského hradu úžinu, ohromnými vrchy zakrytou, představuje. Od městečka, jenž na největší šírině jest postaveno, na pravo prokazuje úzkou dolinu, kterau se na vrch vystupuje Huťanský; na levo se ukazují kopce a na zad od něho Rzavá úzká hluboká a strašlivá dolina. Odtudto dolu, kde tyto doliny dovedna splívají, se úzká na dva střelení široká dolina až po Dlauhou Lauku ťahá. Jiné údolí t. j. Muráňsko-Lehotské předešlému podobné, mnohonásobné a nad mír úzké. Dlauhá Lauka pod kopcem v prostředku tam leží kde obě větve potoků splívají. Tu se údolí v náhlosti značně rozšířilo, kteráto širost až po V. Revúcu přepanuje rovnako. Avšak při Revúci a v Revúci se údolí příchodem Zdychavky doliny tak značně rozširuje, že značnou rovinu představuje. V prostřed této rozšířenosti leží Revúca, na nejkrásnějším místě celého údolí. Běh této rozšířenosti až po Mokrau-Lauku sahá a odtudto zase zužená až po Jelšavu ťahá. V Jelšavě se znenáhla na střelení zužuje, na vzdor vústění se Jelšavské doliny. Odtudto dále značná rozšířenost až po Jelš. Teplicu nastupuje, ale tu zase lysými vrchy jest zastřená a obmezená. Přejdeli člověk tauto náramnau užinu, svitne svět podoby obdlauhlé, rovné, na které dědiny: Šivetice, Miglés, Hucín a Licince vysvětají. Avšak poniže Hucína se dolina tak zužuje, že jen Muraňská řeka má příchodu. Zatím se zase rozšiřuje a zas v náhlosti zužuje. Jak Melete a Beretka leží, nevím, tam sem nikdy nebyl.“