Oznámenie o strategickom dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028″“

Príloha

 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ:

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028“ je možné predkladať  na adresu:

 

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01 Revúca

 

Email: Jarmila.Kmecova@minv.sk

Telefón: 0961 67 2964

 

najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou, ktorá v súlade s  ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  je povinná do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informovať verejnosť spôsobom  v mieste obvyklým. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o  strategickom  dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028“  je možné vykonať  počas celého procesu  posudzovania  vplyvov strategického dokumentu, na Okresnom úrade Revúca, odbore  starostlivosti  o  životné prostredie v pracovných dňoch počas  úradných hodní (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).