Rozhodnutie – Zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov PBS Jelšava I“ – Okresný úrad Revúca – odbor starostlivosti o ŽP

Príloha