Zámer vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma, ako aj návrh Programu starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2032 – Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o ŽP

Príloha