Oznam o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Alžbeta Rusznyáková Gemerské Teplice, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Gemerských Tepliciach v lehote do: 10.04.2023

Dátum vyvesenia: 24.03.2023

Dátum zvesenia:   10.04.2023